תהליך קבלת קבלן רשום

כל קבלן המבקש להירשם כקבלן לפי החוק נדרש למלא את הטופס לרישום יחיד, הנמצא באתר של משרד הבינוי והשיכון: http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/rishum_yahid.aspx

לצורך כך יהיה עליו לצרף צילום של תעודת הזהות שלו, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976, תעודת עוסק מורשה, תצהיר יחיד חתום על ידי עורך דין, הסכמה חתומה בידי המבקש  לאימות היעדר הרשעות פליליות, וייפוי כוח על ידי עורך דין במידה והוא נעזר בייעוץ משפטי.